1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Delima s.r.o., IČO: 46801472 a kupujúcim a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho  https://www.karamelovewafle.sk (ďalej len e-shop).

1.2 Kupujúci odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom objednávkového formulára e-shopu potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje obchodné podmienky pre nákup a dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

1.3 V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2 Objednanie tovaru

2.1 Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom objednávacieho formulára elektronického obchodu. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar uvedený v objednávke.

2.2 Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim.

2.3 V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších alebo pri tovare “Na objednávku”, prípadoch si predávajúci k vzniku zmluvy vyhradzuje právo na záväzné potvrdenie objednávky telefonicky alebo e-mailom a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

2.4 Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovanou na internetovej stránke predávajúceho po potvrdení jeho objednávky kupujúcemu.
2.6 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, zhodnými s popisom, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

3 Potvrdenie objednávky

3.1 Potvrdenie objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom.

4 Platba za objednávku

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“). Zvolený spôsob platby za objednávku a spôsob doručenia si kupujúci zvolí v objednávke a je uvedený aj v záväznej akceptácii objednávky.

4.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Tovar bude kupujúcemu zaslaný do 7 dní od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4.3 Splatnosť objednávky pri platbe „prevodom na účet“ je 14 dní od zadania objednávky. Ak kupujúci objednávku neuhradí do tohto termínu, predávajúci má právo objednávku zrušiť.

4.4 V prípade platby na dobierku kupujúci uhradí kúpnu cenu pri preberaní tovaru prostredníctvom pošty alebo poštového kuriéra. V prípade neprevzatia dobierky má predávajúci prípadnú ďalšiu objednávku týmto spôsobom platby odmietnuť.

5 Zrušenie objednávky

5.1 Každú objednávku môže kupujúci do 24 hodín zrušiť e-mailom a to bez udania dôvodu. Stači ak uvedie meno, e-mail a číslo objednávky (prípadne popis objednaného tovaru).

5.2 V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

6 Poštovné a balné

6.1 Objednaný tovar predávajúci zasiela kupujúcemu Slovenskou poštou ako doporučenú zásielku (pri platbe za Tovar vopred bankovým prevodom aj pri platbe dobierkou). Cena poštovného a balného je závislá od hmotnosti objednaného tovaru a je zobrazená v objednávacom formulári e-shopu ešte pred potvrdením objednávky.

7 Dodacia lehota

7.1 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7.2 Dodacia lehota je od 3-21 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že predávajúci niektorý tovar nebude mať na sklade, bude o tom kupujúceho obratom informovať.

7.3 Pri tovare na objednávku (v e-shope je Tovar označený ako “Na objednávku”) je dodacia lehota predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Pokiaľ nie je dodacia lehota uvedená pri popise tovaru v e-shope, predávajúci bude e-mailom informovať kupujúceho o dodacej lehote objednaného tovaru.

7.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar spôsobom a na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a dohodnúť s kupujúcim ďalší postup ohľadom zrušenia alebo náhradného plnenia kúpnej zmluvy.

8.2 Kupujúci má právo v lehote 7 dní od doručenia tovaru odstúpiť od zmluvy, tovar vrátiť a požadovať zaňho vrátenie kúpnej ceny. Vrátiť možno len Tovar, ktorý je nepoužitý a nepoškodený. Kupujúci musí vrátiť aj prípadné iné produkty alebo iné výhody, ktoré získal zadarmo s objednávkou predmetného Tovaru.

8.3 Kupujúci musí o svojom rozhodnutí vrátiť tovar v lehote 7 dní od prebratia tovaru informovať predávajúceho a zaslať tovar doporučenou zásielkou (nie na dobierku) na adresu predávajúceho. Predávajúci následne vráti plnú kúpnu cenu tovaru prevodom na účet kupujúceho.

8.4 Cena poštovného a balného sa nevracia.

8.5 Náklady spojené s vrátením tovaru nesie v plnej výške kupujúci.

9 Reklamácia a záruka

9.1 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho

9.2 Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

9.3 Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom k zaručenej spokojnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia, ktoré je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť predávajúcemu.

9.4 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

9.5 Postup pri reklamácii tovaru:

Kupujúci:
a) informuje o reklamácii predávajúceho e-mailom alebo písomne,
b) zašle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho,
c) uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju adresu,

d) vloží doklad o zakúpení reklamovaného tovaru u predávajúceho.

9.6 Predávajúci reklamáciu kupujúceho vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, t.j. od prevzatia tovaru predávajúcim.

9.7 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmenou tovaru,

b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

10 Ochrana osobných údajov

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a e-mailovú adresu. V prípade, že je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO a e-mailovú adresu.

10.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje, že údaje poskytnuté kupujúcim pri nákupe tovaru, vrátane e-mailovej adresy, neposkytne žiadnej inej tretej strane.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Posledná aktualizácia Obchodných podmienok: 1.1.2013

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny.